dr hab. Magdalena Derwojedowa

informacje  [>>]

 dyżury [>>]

W semestrze letnim 2017/18 we wtorki 8:45-9:45, pok. 33, II  piętro, Gmach Polonistyki.

zajęcia

Zasoby

Granty

Ważniejsze publikacje

publikacje w bazie UW

publikacje w bazie PBN

 • Exystencja i dekadencya, czyli dynamika zmian w polszczyźnie między reformami 1830-1918. (z J. Bilińską, W. Kierasiem, R. Wołoszem, w druku)
 • O tak zwanych podmiotach nienominalnych, Poradnik Językowy 2/2015 (z D. Kopcińską).
 • Korpus polszczyzny XIX wieku – od mikrokorpusu do korpusu średniej wielkości, Prace Filologiczne LXV, 2014, s. 249-254 (z W. Kierasiem, D. Skowrońską i R. Wołoszem).
 • Zasób leksykalny polszczyzny II poł. XIX wieku a możliwość automatycznej analizy morfologicznej polszczyzny tego okresu, [w:] M. Gębka-Wolak, J. Kamper-Warejko, A. Moroz (red.), Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych, Toruń 2014, s. 183-195 (z W. Kierasiem, D. Skowrońską, R. Wołoszem).
 • Czterdziestką czwórką w samą dziesiątkę, czyli jeszcze o wyrażeniach liczebnościowych, Poradnik Językowy 6/2014.
 • Innowacje leksykalne i nieprzypadkowa homonimia (na przykładzie słownictwa rowerowego), Przegląd Humanistyczny 5/2013.
 • «Jedz i czuj się jak w niebie!», czyli o jedzeniu w Internecie (na podstawie blogów kulinarnych) [w:] Bogactwo polszczyzny, Kraków 2013.
 • Początki języka [w:] Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji w ujęciu archeologów, antropologów, historyków… (red. S.Tabaczyński, D. Cyngot, A. Marciniak, D. Zalewska), str. 739-749, Poznań 2012.
 • O pewnym braku (?) gramatyk zależnościowych [w:] Różne formy różne treści (red. Mirosław Bańko, Dorota Kopcińska), s. 49-58, Warszawa 2011.
 • Jeszcze o kryterium autorytetu (kulturalnego) [w:] Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system – norma – kodyfikacja) red. B. Pędzich i D. Zdunkiewicz-Jedynak, s. 119-127, Warszawa 2011.
 • Składnia liczebników we współczesnym języku polskim. Zarys opisu zależnościowego, Warszawa 2011.
 • Projekt RAMKI: Rygorystyczna aplikacja metodologii kognitywno-interpretacyjnej (ram interpretacyjnych) do opisu polszczyzny, współautorki M. Zawisławska i J. Linde-Usieknieiwicz, [w:] RAMKI: Rygorystyczna aplikacja metodologii kognitywno-interpretacyjnej, Elipsa 2010, s. 7-16.
 • Wynik projektu RAMKI – dane liczbowe, [w:] RAMKI: Rygorystyczna aplikacja metodologii kognitywno-interpretacyjnej, Elipsa 2010, s. 117-152.
 • Poszerzanie istniejącej bazy leksykalnej w projekcie RAMKI, [w:] RAMKI: Rygorystyczna aplikacja metodologii kognitywno-interpretacyjnej, Elipsa 2010, s. 153-174.
 • Procek, ramol i twardziel, czyli komp – o potocznych nazwach sprzętu komputerowego, [w:] Słowa – kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów, red. I. Burkacka, R. Pawelec, D. Zdunkiewicz-Jedynak, 2010, s. 57-70.
 • Co można nosić na palcu, czyli dlaczego pendrak jest wtyką. O nazwach pamięci flash usb, LingVaria 1/2009.
 • Nouns in the WordNet for Polish współautorki Magdalena Zawisławska, Maria Głąbska, Joanna Bilińska, Etudes Cognitives (Cognitive Studies/Studia kognitywne) 2008, s. 211-222.
 • Czy warto restytuować zaimki liczebne? (współautorka D. Kopcińska), BPTJ LVII (2009).
 • Konstrukcje elektywne i frekwentatywne w języku polskim, Prace Filologiczne LIV (2008).
 • Recognition of Structured Collocations in an Inflective Language (współautorzy B. Broda i M. Piasecki), System Science 4/2008.
 • Instrukcja do projektu RAMKI.[pdf]
 • Konstrukcje nieciągłe w języku naturalnym „Studia semiotyczne” 2008.
 • Verbal Aspect and the Frame Elements in the FrameNet for Polish (współautorki J. Linde-Usiekniewicz i M. Zawisławska) Euralex 2008, Barcelona 2008.[pdf]
 • Lexical units as the centrepiece of a wordnet (współautorzy S. Szpakowicz, M. Zawisławska, M. Piasecki) IIS 2008, Zakopane.
 • Words, Concepts and Relations in the Construction of Polish WordNet (współautorzy B. Broda, M. Piasecki, S. Szpakowicz i M. Zawisławska), The Fourth Global Wordnet Conference, Szeged 22–25 stycznia 2008.
 • WordNet on a shoestring [w:] G. Rehm, A. Witt i L. Lemnitzer (red.) Proceedings of Biannual Conference of the German Society for Computational Linguistics and Language Technology Tübingen, April 11–13 2007, Universität Tübingen: Tübingen 2007, s. 169–178 (współautorzy M. Piasecki, S. Szpakowicz, M. Zawisławska).
 • Nouns in the WordNet for Polish (współautorki M. Zawisławska, J. Bilińska, M. Głąbska), Ètudes Cognitives 8. 2008.
 • Relacje semantyczne w Słowosieci (współautorka M. Zawisławska), BPTJ LXII, 2007.
 • Relacje leksykalne w polskiej i czeskiej bazie WordNet [w:] Z polskich studiów slawistycznych seria XI Językoznawstwo, red. Z. Rudnik-Karwatowa, Warszawa 2007.
 • Recognition of Structured Collocations in an Inflective Language (współautorzy B. Broda i M. Piasecki), IMCSIT 2007.
 • Relacje w polskim WordNecie POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Raporty Serii PREPRINTY nr 1, 2007.
 • Po polsku na odległość, czyli internetowe kursy języka polskiego jako obcego, [w:] Na językoznawczych ścieżkach, red. A. Mikołajczuk i R. Pawelec, 2oo7.
 • O konstrukcjach elektywnych i pewnych konstrukcjach z liczebnikiem — inaczej, (współautorka J. Linde-Usiekniewicz), [w:] Na językoznawczych ścieżkach, red. A. Mikołajczuk i R. Pawelec 2oo7,
 • „Uwaga! Schody!” czyli o składniowej funkcji myślnika (współautorka J. Linde-Usiekniewicz), Poradnik Językowy 9, 2006.
 • Kompendium. Język polski (współautorzy: A. Gałczyńska, W. Gruszczyński, D. Kopcińska, J. Linde-Usiekniewicz, I. Winiarska), Świat Książki 2005.
 • „O dwóch na dziesięciu nie da się nic dobrego powiedzieć”, czyli o frazach nominalnych ze składnikową frazą przyimkową i liczebnikiem.[w:] Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego, red. A. Moroz, M. Wiśniewski, Toruń 2004.
 • Idiosynkrazja na przecięciu idiosynkrazyj, czyli o poprzyimkowości i liczebnikach (współautor M. Świdziński), [w:] Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego, red. A. Moroz, M. Wiśniewski, Toruń 2004.
 • E-learning: New Opportunities, New Approach, New Problems (współautorka M. Zawisławska). Practical Applications in Languages and Computers, PALC 2003, ed. B. Lewandowska-Tomaszczyk, seria: Łódź Studies in Language, vol. 9, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2004, s. 475–482.
 • O pewnych własnościach zdań z przymiotnikowym orzeczeniem imiennym i grupą liczebnikową w podmiocie (współautorka J. Linde-Usiekniewicz), BPTJ LIX 2004.
 • An automatic syntactic analyser ASA: Polish numeral constructions (współautorzy M. Świdziński i M. Rudolf), Investigations into Formal Slavic Linguistics. Contributions of the Fourth European Conference on Formal Description of Slavic Languages (FDSL IV) held at Potsdam University, November 28–30, 2001. Frankfurt am Main: 2003.
 • Two formal approaches to Polish numeral phrases implemented (współautorzy M. Świdziński i M. Rudolf), Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego. Prace dedykowane profesor Marii Szupryczyńskiej, Toruń 2004.
 • Czy Burkina to dziewczyna i co o tym sądzą ich królewskie mości, czyli o jednostkach leksykalnych pewnego typu (współautor M. Rudolf), Poradnik Językowy 5 2004.
 • Dehomonimizacja i desynkretyzacja w procesie automatycznego przetwarzania wielkich korpusów tekstów polskich (współautorzy M. Świdziński i M. Rudolf), BPTJ LVIII 2004.
 • Porządek linearny składników zdania elementarnego, Elipsa 2000.
 • O przydatnym ujęciu pojęcia racjonalności, Samorząd Terytorialny 4/1997.
 • Zdaniowe i niezdaniowe wypowiedniki polskie. Klasyfikacja i własności składniowe, Poradnik Językowy 3/1997.
 • Czy polszczyzna ma szyk swobodny?, Poradnik Językowy 5–6/1996.
 • przekład książki Jean Aitchison Ziarna mowy. Powstanie i rozwój języka, PIW 2002. (książka dostępna jako książka mówiona i przedruk w systemie Braille’a)

<Inne wystąpienia

Konferencje

12th SLC Korpusy diachroniczne TNW 2016 DARIAH 2016 J.N. Baudouin de Courtenay 2016 Synchronia i diachronia 2015 SCLHD 2015, DARIAH_PL 2014, Grammar & Corpora 2014, FDSL2013, Synchronia i diachronia 2013 II SLT 2013 Bogactwo polszczyzny 2013 MKS 2008 LREC 2008 DGKL-08/GCLA-08 XIII Euralex 2008 IIS’08 4thGWC IMCSIT 2007 PTJ LXV SLC 2007 GLDV 2007 PTJ LXIV FDSL 6 FDSL4 PTJ LXII PTJ LXI PTJX
LVIII 34th PLM 33rd PLM PALC’03 Seminarium podsumowujące polski udział w programie Socrates LinguaD Central and Eastern European Languages Are In! Socrates Lingua 2 Contact Seminar.

Seminaria, wykłady

Lunch Cyfrowo Humanistyczny 2015< Zebranie Naukowe IJP 2014 seminarium IPI PAN styczeń 2008
seminarium IJP grudzień 2007
wykłady Université Libre de Bruxelles 2008
wykłady Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej 2000-2009

„O pochodzeniu języka [->]

Popularyzacja

Łącza